top of page

Utlendingsrett

Det ikke lett å sette seg inn i alle de regler som gjelder for adgangen og opphold i Norge. Hos Advokatgården vil du møte advokater med svært god kompetanse på utlendingsrett. Vi har ivaretatt våre klienters rettigheter både nasjonalt og internasjonalt her under EFTA-domstolen. 

Vi bistår deg gjennom hele prosessen fra UDI, utlendingsnemnda og domstolene.  

Utlendingsrett / Asylsaker

Vi behandler alle typer saker – herunder saksområdene:
-    Asyl
-    Familieinnvandring
-    Familieinnvandring i medhold av EØS- og direktiv 2004/ 38 EF
-    Utvisning

 

***

bottom of page