top of page

Barnevern

En barnevernssak innledes ofte ved at det sendes en bekymringsmelding angående barnet fra barnehage, skole, helsesøster, lege eller andre som arbeider med barn. Bekymringsmeldinger kan også komme fra private personer.

Barnevernssaker

En barnevernssak innledes ofte ved at det sendes en bekymringsmelding angående barnet fra barnehage, skole, helsesøster, lege eller andre som arbeider med barn. Bekymringsmeldinger kan også komme fra private personer.

 

Andre barnevernssaker kommer i gang fordi foreldre selv henvender seg og ber om hjelp for barnet.

Når barnevernet får inn en bekymringsmelding, er de pliktig til å vurdere meldingen. Noen meldinger legges bort, fordi

bekymringen fremstår som grunnløs. I andre tilfeller blir det gjort vedtak om å opprette undersøkelsessak.

Dersom barneverntjenesten oppretter undersøkelsessak, blir foreldrene innkalt til møte hos barneverntjenesten for å bli informert om hva bekymringen går ut på og hva slags undersøkelser barneverntjenesten ønsker å gjennomføre.

Barneverntjenesten har en frist på tre måneder til å gjennomføre undersøkelsen. I noen tilfeller kan fristen forlenges.

Plassering av barn utenfor hjemmet
Barnevernstjenesten bestemmer deretter om saken skal henlegges, om foreldrene skal få hjelpetiltak eller om barnet skal plasseres utenfor hjemmet.

Noen ganger blir barnet midlertidig plassert utenfor hjemmet før undersøkelsen er ferdig.

 

Rett til advokathjelp
Foreldrene har krav på å få dekket utgifter til advokat straks barneverntjenesten bestemmer at barnet skal flyttes ut av hjemmet, eller det blir bestemt at det skal være sak om omsorgsovertakelse i fylkesnemnda.

Barn som har fylt 15 år i har rett til egen advokat.

Før det er snakk om akuttplassering eller omsorgsovertakelse, har ikke foreldrene rett til å få dekket advokatutgifter. Det er imidlertid lurt å ha med seg en støtteperson i alle møter med barnevernet.  I noen tilfeller kan fylkesmannen innvilge en søknad om å få dekket advokat til å gå i møter hos barnevernet, selv om det på dette tidspunktet ikke er bestemt å flytte barnet ut av hjemmet.

 

Advokatene i Advokatgården har lang erfaring med barnevernssaker.

 

 

 

Saksbehandlingen i fylkesnemnda

Samtaleprosess
Etter at barneverntjenesten har sendt saksframlegg med forslag om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda, kan foreldrene og barneverntjenesten be om at saken starter med samtaleprosess. Da møtes foreldrene med sine advokater og kommunen med sin advokat for å forsøke å finne en løsning som er bra for barnet.

Kommunen og foreldrene kan bli enige om en prøveordning fram til neste møte.

 

Forhandlingsmøte i fylkesnemnda
Dersom partene ikke blir enige, går saken til vanlig behandling i fylkesnemnda. Da avgjøres saken av nemdsleder og to utvalgte nemndsmedlemmer.

Et vedtak i fylkesnemnda kan overprøves av domstolen.

 

Tilbakeføring
Dersom forholdene i hjemmet bedrer seg, kan foreldrene be om å få omsorgen for barnet tilbakeført til seg. Da blir den en ny runde i fylkesnemnda.

Det kan dessuten hende at forholdene i fosterhjemmet eller omsorgssituasjonen rundt barnet endrer seg, slik at barnet må flytte til et annet fosterhjem eller på institusjon. Dette kan i noen tilfeller gi grunnlag for å tilbakeføre omsorgen til foreldrene.

***

bottom of page