top of page

Barn og foreldre

Barneloven – Foreldreansvar, fast bosted og samvær
Når barnets foreldre ikke lenger skal bo sammen, og de ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær for barna, må de først møte til megling på familievernkontoret. Det samme gjelder dersom en eller begge foreldre vil forandre på en ordning med fast bosted og samvær med barnet.

 

Hvis de ikke blir enige om en avtale på familievernkontoret, kan de ta saken til rettslig behandling.

Konflikt og forsoning

De siste årene er fagfolk blitt oppmerksomme på hvor skadelig det er for barn å leve i en konflikt mellom foreldrene. Av den grunn prøver domstolen å hjelpe foreldrene til å bli enige om en avtale som er best for barnet.

Når saken kommer til retten, starter den derfor først med et forberedende møte der foreldrene, med hver sine advokater, en dommer og en sakkyndig prøver å finne fram til en avtale om fast bosted og samvær med barnet.

Som regel blir foreldrene enige om en midlertidig, frivillig ordning, fram til neste rettsmøte. I denne perioden kan foreldrene prøve ut en ordning og den sakkyndige kan innhente opplysninger om barnet, som kan danne grunnlaget for en god langvarig ordning for barnet. Det kan være flere slike møter.

 

Hovedforhandling

Dersom foreldrene ikke blir enige om en endelig avtale, går saken til hovedforhandling. Da avgjøres saken av en dommer.

Dersom foreldrene kan bli enige om en ordning for barnet, blir det lettere å få en avtale som er tilpasset familiens behov. En dom vil kunne resultere i en ordning som ingen er særlig fornøyd med. Derfor legges det ned mye ressurser i å få foreldrene til å bli enige.

Fri rettshjelp

Foreldre, som har inntekt under en viss grense, kan få dekket saksomkostningen gjennom fri sakførsel. Uansett må foreldrene som regel betale en egenandel.

Våre advokater har bred erfaring med saker som omhandler barn.

 

******

Foreldreansvar

Foreldre som var gift eller som bodde sammen da barnet ble født har i utgangspunktet foreldreansvaret sammen. Det skal veldig mye til før en av foreldrene blir fratatt foreldreansvaret.

De foreldrene som ikke bodde sammen da barnet ble født, har også felles foreldreansvar. Men i slike tilfeller kan barnets mor melde fra til folkregisteret om at hun vil ha foreldreansvaret alene. Dette må skje innen et år etter det ble kjent hvem som er far til barnet. Innen samme tidsfrist kan barnets far melde fra at han ikke ønsker del i foreldreansvaret.

 

Den som har foreldreansvar for barnet må gi barnet omsorg og omtanke. Foreldreansvaret omfatter vergemålet for barna.

Det innebærer rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i rettslige og personlige saker, og å oppdra og forsørge barnet etter beste evne, og sørge for at barnet får utdanning etter evner om anlegg. Det er barnets beste som skal være rettesnor for utøvelsen av foreldreansvaret.

Den som har foreldreansvaret har også ansvar for at barnet ikke utsettes for vold eller andre overgrep.

 

Fast bosted

Den av foreldrene som har fast bosted, bestemmer over barnet i det daglige.

I dag er det mer og mer vanlig at foreldrene har delt bosted. Da bor barnet halve tiden hos hver av foreldrene. og foreldrene bestemmer i hovedsak like mye.

Samvær

Dersom barnet skal bo fast hos en av foreldrene, har barnet og den andre forelderen rett til å ha samvær med hverandre.

Hvor mye samvær kan foreldrene bli enige om. Hvis de ikke blir enige må retten gi det samværet som er til det beste for barnet.

Barns rettigheter

Både barnekonvensjonen og barneloven sier at barn skal få uttale seg, før det blir bestemt hvem av foreldrene banet skal bo hos og hvor mye samvær barnet skal ha med den andre forelderen. Etter hvert som barnet blir større skal de voksne legge mer og mer vekt på det som barnets selv ønsker.

Barnets beste

Det er det som er best for barnet som skal være avgjørende for hvilken ordning foreldrene skal ha med hensyn fast bosted og samvær med barnet.

***

bottom of page