top of page

Barnerett

Barnerett

Barnekonvensjonen
Norge har sluttet seg til FNs barnekonvensjon. Det innebærer at barnets interesser skal ivaretas i alle avgjørelser, i og utenfor domstolen, som berører barn.

Dette innebærer at:

  • barn skal høres, før avgjørelser tas.

  • situasjonen skal undersøkes med tanke på hvordan avgjørelsen vil påvirke barn og barns livssituasjon.

  • den avgjørelsen som blir fattet skal være til det beste for barn.

 

 

Barnets beste

Barnets beste gjelder på alle samfunnsområder
Uansett hva myndigheten skal bestemme, barnets beste skal være det grunnleggende hensynet.

Dette gjelder saker om:

  • byregulering, behandling av miljøspørsmål, bygging av offentlige bygg, vedtak om flytting av skoler og barnehager,

  • vedtak i fylkesnemnda etter barnevernloven og dommer om foreldreansvar, fast bosted og samvær med foreldrene.

Barns interesser skal ivaretas i lovverket. Sykehusloven har egne paragrafer om barns rettigheter ved innleggelse i sykehus.

 

Plikt til å beskytte alle barn

Myndighetene har dessuten plikt til å hindre mobbing av barn og diskriminering av barn, uansett kjønn, rase, fungering og sykdom.

Barn som begår straffbare handlinger har særlige rettigheter i forhold til voksne lovbrytere.

Barn som har foreldre som soner i fengsel, har rett til gode samvær med forelderen i trygge og hyggelige omgivelser.

Barn har særlig beskyttelse mot vold og overgrep. Myndighetene har plikt til prioritere slike saker.

Vi i Advokatgården har lang erfaring med saker der barn er utsatt for overgrep og vold.

 

***

***

bottom of page