top of page

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten skal ivareta interessene til den som er offer for en alvorlig, straffbar handling. Bistandsadvokaten oppnevnes av domstolen og blir betalt av det offentlige. Den som er fornærmet i en straffesak kan selv velge hvilken advokat som skal oppnevnes.

Bistandsadvokaten skal gjennomgå sakens dokumenter og foreslå etterforskningskritt som gavner den fornærmedes sak. Bistandsadvokaten skal ivareta den fornærmede under rettssaken, slik at vedkommende ikke blir utsatt for uverdig behandling. Videre skal bistandsadvokaten sikre at den fornærmede får forklart seg på en god måte. Bistandsadvokaten skal dessuten fremme krav om erstatning til den fornærmede.

Voldsoffererstatning

Den som har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling har rett til voldsoffererstatning. Dersom det blir tatt ut tiltale mot den mistenkte vil det bli oppnevnt bistandsadvokat. 

Fornærmede kan ha rett på voldsoffererstatning, selv om den mistenkte bli frikjent eller om det er ukjent gjerningsmann.

Det er en forutsetning at det blir levert anmeldelse til politiet. Den fornærmede kan selv  oppsøke en advokat og be om hjelp til å fremme krav om erstatning.

 

Bistandsadvokatens rolle ved mistanke om vold og overgrep mot barn
Når det er mistanke om vold eller overgrep mot barn, eller det er mistanke om at barn er vitne til slike handlinger, gjennomfører politiet såkalte tilrettelagte avhør av barnet.

Det betyr at avhøret skjer på Barnehuset og gjennomføres av en polititjenestemann som er særlig utdannet til å foreta avhør av barn. Avhøret blir spilt inn på video og kan benyttes som bevis i domstolen.

Før avhøret får barnet oppnevnt en bistandsadvokat som ivaretar barnets interesser under avhøret.

Dersom det blir reist tiltale i saken, vil bistandsadvokaten ivareta barnets interesser under rettssaken. Bistandsadvokaten vil fremme erstatningskrav på vegne av barnet. 

***

 

bottom of page