top of page

Strafferett

Vårt kontor har stor fagkompetanse i strafferett. To av våre advokater har i mange år av Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett vært utnevnt til faste forsvarere i straffesaker som tilhører rettskretsene og som skal behandles i domstolene. Advokat Torfinn Svanem har i tillegg tidligere vært medlem av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

Strafferett/forsvarer

Vi yter derfor profesjonell bistand i alle typer straffesaker og på hvert stadium sakene befinner seg.

 

Forsvareroppdrag

Dersom saken av påtalemyndigheten blir bragt inn for domstolen, vil du i de fleste tilfeller også ha krav på oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning og uten at du selv skal betale noe for bistanden. Dette gjelder uavhengig av din inntekts- og formuesforhold. I henhold til loven har enhver krav på å la seg bistå av advokat (forsvarer) på ethvert trinn av saken.

Førerkortbeslag

Det er mange typer straffesaker. De kan favne alt fra f.eks. at politiet tar beslag av ditt førerkort og inndrar din førerrett midlertidig, noe som for mange kan gripe sterkt inn i privatlivet, både personlig og yrkesmessig. I slike tilfelle bistår vi med eventuelt å få bragt saken inn for domstolen for å få prøvd spørsmålet rettslig, samt gir gode råd om hvordan du skal forholde deg i den videre prosessen.

Det er ikke sjelden at førere får medhold i slike saker.

 

 

Hovedforhandling

En straffesak kan også omhandle andre og mer alvorlige forhold, f.eks. vold eller vinningskriminalitet. Det vil uansett som oftest være viktig for din sak at du så tidlig som mulig søker advokathjelp dersom du skulle bli mistenkt eller siktet av politiet for et påstått straffbart lovbrudd.

Politiavhør, vedtak om beslag, erstatning for urettmessige strafforfølgelse

Vårt kontor bistår også under politiavhør. Det er viktig at avhørene foregår på en trygg og ordentlig måte. Du skal ikke være redd for å be om å ha med deg en advokat under avhøret. Det er en rettighet du har.

I det hele tatt vil vår kontor kunne bistå på beste måte for den som er mistenkt i saken.

 

I noen situasjoner har den som har vært siktet i en sak rett på erstatning for urettmessig tvangsinngrep eller påført økonomisk tap. Vi hjelper også i slike saker.

 

 

bottom of page